Tăng Like Facebook, Google+, Twitter, Youtube, Autosurf 100% người Việt!

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

♥ Sad ♥

1 Share code trang " SHOP NHÂN VẬT " on Fri Aug 03, 2012 9:50 am

Tên Thành Viên♥ Sad ♥
avatar
Hiện đang:
Tước hiệuThành Viên Vi Phạm Nội Quy
Thành Viên Vi Phạm Nội Quy
Modules -> HTML -> Tạo 1 trang HTML và chèn code vào

Do code dài quá nên chia làm 2 phần ( code 1 trang mẫu còn các trang sau tự edit )
Code:
<title>muicamau.org</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript"><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css"><link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"><meta name="title" content="Gửi tin nhắn"><link rel="stylesheet" href="/14-ltr.css" type="text/css"><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="-|- MCM club -|- Cà Mau Online -|-"><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://www.forumvi.com/vi/search/improvedsearch.xml" title="Search forums"><script src="http://illiweb.com/fa/js_20/vi.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function(){});//]]></script><a name="top"></a><!--
 logo --><a name="top"></a><div id="banner"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="937" align="middle" height="470"><param name="movie" value="style/vietvui_xuan2010/images/banner.swf"><param name="quality" value="high"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://imgfree.21cn.com/free/flash/14.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="937" align="middle" height="470"></object></div><!--
 /logo --><!--
 content table --><div id="main"><div id="content"><div style="text-align: center;"><!--
 open content container --></div><div align="center"><div class="page" style="width: 100%; text-align: left;"><div style="padding: 0px;" align="left"><div style="text-align: center;"><!--
 cn notice box--><style>.c3z_notice_box{ background: #ffffff; border: 1px solid #b5b5b5;}.c3z_notice_box_head{ background: #E7DFE7; color: #000000; border: 1px solid #ffffff; padding: 4px;}</style></div><div class="c3z_notice_box" id="cn_notice_box" style="display: none; position: fixed; bottom: 24px; right: 20px; width: 210px; text-align: center;"><div class="c3z_notice_box_head"><span class="ntmin" style="float: right; cursor: pointer; padding-top: 4px;" onclick="cn_toggle_box('cn_notice_box');"> </span><span class="smallfont"><font size="1"><b>• Thông báo</b></font></span></div><div style="border: 0px solid rgb(231, 223, 231); padding: 4px;" width="200"><span class="smallfont"><font size="1"><b>• Forumotion</b><a href="/forum-f34/">• Forumotion Skin</a><br><a href="/forum-f57/">• Skin Gallery</a><br><a href="/forum-f27/">• Tips - Mods - Code</a><br><a href="/forum-f29/">• Q & A</a><br></font></span></div></div><div style="text-align: center;"><!--
 /cn notice box--><!--
 c3z Facebook BAR --><script src="http://illiweb.com/fa/js_20/extendedview.js" type="text/javascript"></script></div><form action="/privmsg.forum" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data"><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(192, 0, 0);"><span style="font-family: Comic Sans MS;">Các Shop Khác<br><br></span></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(192, 0, 0);"></span><span style="font-weight: bold; color: rgb(192, 0, 0);"></span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><table width="822" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="137"><a style="color: rgb(64, 160, 255);" href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h3.htm"><span style="font-weight: bold;"></span></a><br></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="137"><a href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h22.htm"><img alt="http://img14.imageshack.us/img14/4937/68938212.gif" src="http://img14.imageshack.us/img14/4937/68938212.gif"></a><br><a style="color: rgb(0, 0, 191);" href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h22.htm"><font size="5"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-family: Comic Sans MS;"><span style="font-weight: bold;"><font size="3">Đồ Nam</font></span></span></span></font></a><br></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="137"><a href="http://http://mcm-club.forumotion.com/html-h2.htm"><img alt="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></a><br><a style="color: rgb(0, 128, 255);" href="http://mcm-club.forumotion.com/html-h2.htm"><font size="5"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-family: Comic Sans MS;"><span style="font-weight: bold;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 128, 255);">Đồ N<span style="color: rgb(0, 128, 255);">ữ</span></span></font></span></span></span></font></a><br></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="137"><img alt="http://www.datarecoverydownloaddirectory.com/drdownloaddirectory/image/buy-now.jpg" src="http://www.datarecoverydownloaddirectory.com/drdownloaddirectory/image/buy-now.jpg"><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="5"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(64, 160, 255);"><span style="font-family: Comic Sans MS;"><span style="font-weight: bold;"><font size="3">Bán Chạy</font></span></span></span></span></font></span></span><br></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="137"><img alt="http://www.atstrafficgroup.com/ab/uploads/files/Icons/ForSale.gif" src="http://www.atstrafficgroup.com/ab/uploads/files/Icons/ForSale.gif"><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="5"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(64, 160, 255);"><span style="font-family: Comic Sans MS;"><span style="font-weight: bold;"><font size="3">Giảm Giá</font></span></span></span></span></font></span></span></span><br></td>
<td style="text-align: center;" valign="top" width="137"><a href="http://mcm-club.forumotion.com/forum.htm"><img style="width: 50px; height: 50px;" alt="http://lunhocc2.somee.com/forum_images/open_folder_icon.gif" src="http://lunhocc2.somee.com/forum_images/open_folder_icon.gif"></a><br><a style="color: rgb(0, 128, 255);" href="http://mcm-club.forumotion.com/forum.htm"><font size="5"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-family: Comic Sans MS;"><span style="font-weight: bold;"><font size="3">Diễn Đàn</font></span></span></span></font></a><br></td></tr></tbody></table></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><br></span><div style="text-align: center;"><font style="font-family: Comic Sans MS; color: rgb(255, 0, 0);" size="5"><span style="font-weight: bold;">Shop Trang Trí Nhân Vật Của Nam</span></font><br></div><div style="text-align: center;"><table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody></tbody></table><br><table style="width: 840px; height: 38px;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr></tr><tr></tr><tr><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><table width="260" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="115" align="left">aaa<br></td>
<td valign="top" width="140" align="left">Giá : 5000 <img alt="http://ca7.upanh.com/16.926.21269964.fdb0/gold.gif" src="http://ca7.upanh.com/16.926.21269964.fdb0/gold.gif"><br>Giảm giá : 0% <img alt="http://ca6.upanh.com/16.926.21269963.RTc0/iconsalesmall.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.926.21269963.RTc0/iconsalesmall.gif"><br>Mã Số : N001<br>Mua : <img alt="http://ca8.upanh.com/16.927.21270833.M5o0/buy1.gif" src="http://ca8.upanh.com/16.927.21270833.M5o0/buy1.gif"> /<img alt="http://ca6.upanh.com/16.927.21270835.3580/buy6.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.927.21270835.3580/buy6.gif"><br>Đánh Giá : <img alt="http://h30434.www3.hp.com/psg/i/ranks/rank00.jpg" src="http://h30434.www3.hp.com/psg/i/ranks/rank00.jpg"></td>
</tr>

</tbody></table><br></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><table width="260" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="115" align="left">aaa<br></td>
<td valign="top" width="140" align="left">aaa<br></td>
</tr>

</tbody></table><br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></tr></tbody></table></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><table width="260" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr>
<td valign="top" width="115" align="left">aaa<br></td>
<td valign="top" width="140" align="left">aaa<br></td>
</tr>

</tbody></table><br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><br><table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr></tr><tr></tr><tr><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><img alt="http://ca6.upanh.com/16.384.20714311.6k0/sm0110440102.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.384.20714311.6k0/sm0110440102.gif"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
  </span></span></span><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><img alt="http://ca7.upanh.com/16.384.20714276.A8L0/sm0110020102.gif" src="http://ca7.upanh.com/16.384.20714276.A8L0/sm0110020102.gif"></span></span><br><br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca9.upanh.com/16.384.20714306.F9P0/sm0110380102.gif" src="http://ca9.upanh.com/16.384.20714306.F9P0/sm0110380102.gif"><br><br>
</fieldset></span></span></td></tr></tbody></table><br><table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr></tr><tr></tr><tr><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><img alt="http://ca9.upanh.com/16.384.20714302.YxR0/sm0110350102.gif" src="http://ca9.upanh.com/16.384.20714302.YxR0/sm0110350102.gif"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
  </span></span></span><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca8.upanh.com/16.384.20714301.GA80/sm0110340102.gif" src="http://ca8.upanh.com/16.384.20714301.GA80/sm0110340102.gif">
 

<br><br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca9.upanh.com/16.384.20714298.hQD0/sm0110280102.gif" src="http://ca9.upanh.com/16.384.20714298.hQD0/sm0110280102.gif"><br><br>
</fieldset></span></span></td></tr></tbody></table><br><table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr></tr><tr></tr><tr><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><img alt="http://ca8.upanh.com/16.384.20714297.R9u0/sm0110260102.gif" src="http://ca8.upanh.com/16.384.20714297.R9u0/sm0110260102.gif"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
  </span></span></span><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca8.upanh.com/16.384.20714293.ByR0/sm0110240102.gif" src="http://ca8.upanh.com/16.384.20714293.ByR0/sm0110240102.gif">
 

<br><br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca7.upanh.com/16.384.20714292.a6k0/sm0110230102.gif" src="http://ca7.upanh.com/16.384.20714292.a6k0/sm0110230102.gif"><br><br>
</fieldset></span></span></td></tr></tbody></table><br><table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr></tr><tr></tr><tr><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><img alt="http://ca6.upanh.com/16.384.20714287.sU00/sm0110220102.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.384.20714287.sU00/sm0110220102.gif"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
  </span></span></span><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca6.upanh.com/16.384.20714279.Ki50/sm0110190102.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.384.20714279.Ki50/sm0110190102.gif">
 

<br><br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca9.upanh.com/16.826.21167646.sl00/sm01100160102.gif" src="http://ca9.upanh.com/16.826.21167646.sl00/sm01100160102.gif"><br><br>
</fieldset></span></span></td></tr></tbody></table><br><table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr></tr><tr></tr><tr><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><img style="width: 100px; height: 115px;" alt="http://ca9.upanh.com/16.826.21167642.XR80/sm0111430102.gif" src="http://ca9.upanh.com/16.826.21167642.XR80/sm0111430102.gif"></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
  </span></span></span><div style="text-align: left;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca6.upanh.com/16.826.21167639.RX0/sm0111280102.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.826.21167639.RX0/sm0111280102.gif">
  <br><br>


</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca6.upanh.com/16.826.21167635.n880/sm0111060102.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.826.21167635.n880/sm0111060102.gif"><br><br>
</fieldset></span></span></td></tr></tbody></table><br><table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr></tr><tr></tr><tr><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><img alt="http://ca8.upanh.com/16.826.21167629.uCo0/sm0111010102.gif" src="http://ca8.upanh.com/16.826.21167629.uCo0/sm0111010102.gif"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
  </span></span></span><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca8.upanh.com/16.826.21167625.gIV0/sm0110950102.gif" src="http://ca8.upanh.com/16.826.21167625.gIV0/sm0110950102.gif">
 

<br><br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca9.upanh.com/16.826.21167622.IzE0/sm0110940102.gif" src="http://ca9.upanh.com/16.826.21167622.IzE0/sm0110940102.gif"><br><br>
</fieldset></span></span></td></tr></tbody></table><br><table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr></tr><tr></tr><tr><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><img alt="http://ca8.upanh.com/16.826.21167613.xvc0/sm0110890102.gif" src="http://ca8.upanh.com/16.826.21167613.xvc0/sm0110890102.gif"><br></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
  </span></span></span><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca6.upanh.com/16.826.21167615.sl00/sm0110910102.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.826.21167615.sl00/sm0110910102.gif"><br><br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca6.upanh.com/16.826.21167607.67S0/sm0110800102.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.826.21167607.67S0/sm0110800102.gif"><br><br>
</fieldset></span></span></td></tr></tbody></table><br><table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr></tr><tr></tr><tr><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span><img alt="http://ca9.upanh.com/16.826.21167606.qPb0/sm0110790102.gif" src="http://ca9.upanh.com/16.826.21167606.qPb0/sm0110790102.gif"></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span></div></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend>
  <img alt="http://ca8.upanh.com/16.826.21167605.6dA0/sm0110400102.gif" src="http://ca8.upanh.com/16.826.21167605.6dA0/sm0110400102.gif"><br>

Xem lý lịch thành viên
♥ Sad ♥

2 Re: Share code trang " SHOP NHÂN VẬT " on Fri Aug 03, 2012 9:52 am

Tên Thành Viên♥ Sad ♥
avatar
Hiện đang:
Tước hiệuThành Viên Vi Phạm Nội Quy
Thành Viên Vi Phạm Nội Quy
Code:
<br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca6.upanh.com/16.826.21167603.llY0/sm0110340102.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.826.21167603.llY0/sm0110340102.gif"><br><br>
</fieldset></span></span></td></tr></tbody></table><br><table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span><img alt="http://ca9.upanh.com/16.826.21167602.kkU0/sm0110330102.gif" src="http://ca9.upanh.com/16.826.21167602.kkU0/sm0110330102.gif"></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span></div></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend> <img alt="http://ca8.upanh.com/16.826.21167593.lr80/sm015380102.gif" src="http://ca8.upanh.com/16.826.21167593.lr80/sm015380102.gif"><br>

<br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca9.upanh.com/16.826.21167590.W5B0/sm014320102.gif" src="http://ca9.upanh.com/16.826.21167590.W5B0/sm014320102.gif"><br><br>
</fieldset></span></span></td></tr></tbody></table><br><table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><img alt="http://ca9.upanh.com/16.826.21167586.DFs0/mr000758.gif" src="http://ca9.upanh.com/16.826.21167586.DFs0/mr000758.gif"></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span></div></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend> <img alt="http://ca6.upanh.com/16.826.21167599.YXc0/sm018130102.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.826.21167599.YXc0/sm018130102.gif"><br>

<br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<div style="text-align: center;"></div><legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca8.upanh.com/16.826.21167597.PHs0/sm017410102.gif" src="http://ca8.upanh.com/16.826.21167597.PHs0/sm017410102.gif"><br><br>
</fieldset></span></span></td></tr></tbody></table><br><table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><img alt="http://ca9.upanh.com/16.826.21167582.Xcu0/dollavatar60.gif" src="http://ca9.upanh.com/16.826.21167582.Xcu0/dollavatar60.gif"></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><br></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend> <img alt="http://ca6.upanh.com/16.826.21167575.oRE0/dollavatar57.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.826.21167575.oRE0/dollavatar57.gif"><br>

<br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca9.upanh.com/16.826.21167566.6tM0/dollavatar50.gif" src="http://ca9.upanh.com/16.826.21167566.6tM0/dollavatar50.gif"><br><br>
</fieldset></span></span></td></tr></tbody></table><br><table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><img alt="http://ca7.upanh.com/16.826.21167564.xTk0/dollavatar49.gif" src="http://ca7.upanh.com/16.826.21167564.xTk0/dollavatar49.gif"></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><br></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend> <img alt="http://ca8.upanh.com/16.826.21167561.PHs0/dollavatar47.gif" src="http://ca8.upanh.com/16.826.21167561.PHs0/dollavatar47.gif"><br>

<br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca6.upanh.com/16.826.21167559.slN0/dollavatar39.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.826.21167559.slN0/dollavatar39.gif"><br><br>
</fieldset></span></span></td></tr></tbody></table><br><table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><img alt="http://ca6.upanh.com/16.826.21167547.WAQ0/dollavatar17.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.826.21167547.WAQ0/dollavatar17.gif"></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><br></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend> <img alt="http://ca8.upanh.com/16.826.21167545.PHs0/dollavatar11.gif" src="http://ca8.upanh.com/16.826.21167545.PHs0/dollavatar11.gif"><br>

<br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img style="width: 133px; height: 125px;" alt="http://ca7.upanh.com/16.826.21167544.wy50/dhgif012.gif" src="http://ca7.upanh.com/16.826.21167544.wy50/dhgif012.gif"><br><br>
</fieldset></span></span></td></tr></tbody>
</table>
<br><table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><img alt="http://ca6.upanh.com/16.826.21167543.7wq0/avatar1777851.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.826.21167543.7wq0/avatar1777851.gif"></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><br></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend> <img alt="http://ca8.upanh.com/16.826.21167541.jWq0/avatar179981.gif" src="http://ca8.upanh.com/16.826.21167541.jWq0/avatar179981.gif"><br>

<br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca7.upanh.com/16.826.21167540.XR80/14088545014258432d3164e.gif" src="http://ca7.upanh.com/16.826.21167540.XR80/14088545014258432d3164e.gif"><br><br>
</fieldset></span></span></td></tr></tbody>
</table>
<br><table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><img alt="http://ca6.upanh.com/16.826.21167555.9uO0/dollavatar34.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.826.21167555.9uO0/dollavatar34.gif"></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><br></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend> <img style="width: 75px; height: 119px;" alt="http://ca8.upanh.com/16.826.21167549.nj80/dollavatar24.gif" src="http://ca8.upanh.com/16.826.21167549.nj80/dollavatar24.gif"><br>

<br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca6.upanh.com/16.826.21167539.ZHp0/11938602.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.826.21167539.ZHp0/11938602.gif"><br><br>
</fieldset></span></span></td></tr></tbody>
</table>
<br>
<table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><img alt="http://ca7.upanh.com/16.852.21194548.aY30/zzzz.gif" src="http://ca7.upanh.com/16.852.21194548.aY30/zzzz.gif"></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><br></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend> <img style="width: 75px; height: 120px;" alt="http://ca6.upanh.com/16.852.21194547.xis0/dollavatar25.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.852.21194547.xis0/dollavatar25.gif"><br>

<br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca7.upanh.com/16.852.21194540.W7I0/hau.gif" src="http://ca7.upanh.com/16.852.21194540.W7I0/hau.gif"><br><br></fieldset></span></span></td></tr></tbody></table><br><br>
<table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><img alt="http://ca8.upanh.com/16.852.21194541.rC40/gtxh19p6.gif" src="http://ca8.upanh.com/16.852.21194541.rC40/gtxh19p6.gif"></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><br></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend> <img alt="http://ca6.upanh.com/16.852.21194543.xvc0/goong20.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.852.21194543.xvc0/goong20.gif"><br>

<br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img style="width: 75px; height: 120px;" alt="http://ca7.upanh.com/16.852.21194536.q5k0/dollavatar23.gif" src="http://ca7.upanh.com/16.852.21194536.q5k0/dollavatar23.gif"><br><br></fieldset></span></span></td></tr></tbody></table><br><br>
<table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><img alt="http://ca6.upanh.com/16.852.21194531.A0N0/5.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.852.21194531.A0N0/5.gif"></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><br></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend> <img alt="http://ca9.upanh.com/16.852.21194534.hFY0/dk20rxjg9.gif" src="http://ca9.upanh.com/16.852.21194534.hFY0/dk20rxjg9.gif"><br>

<br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><img alt="http://ca8.upanh.com/16.852.21194545.gvy0/dragonay6.gif" src="http://ca8.upanh.com/16.852.21194545.gvy0/dragonay6.gif"><br><br></fieldset></span></span></td></tr></tbody></table><br><table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody></tbody>
</table>
<br>
<table width="840" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="text-align: center;" valign="top" width="280"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset><div style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: left;"><img alt="http://ca6.upanh.com/16.852.21194539.fgr0/mg20fireqp8.gif" src="http://ca6.upanh.com/16.852.21194539.fgr0/mg20fireqp8.gif"></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></span></span></div><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><br></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;">
</span></span></span></div></fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend> <img alt="http://ca7.upanh.com/16.852.21194544.XDR0/dw20dwlv1.gif" src="http://ca7.upanh.com/16.852.21194544.XDR0/dw20dwlv1.gif"><br>

<br>
</fieldset></span></span></td><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span><td valign="top" width="280" align="left"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"><fieldset>
<div style="text-align: center;"><span class="smallfont"></span></div>
<legend><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"></span></legend><br><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="5">Đang Update</font><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span><img style="color: rgb(255, 0, 0);" alt="http://us.sensodyne.com/images/en/products_load.gif" src="http://us.sensodyne.com/images/en/products_load.gif"><br><br></fieldset></span></span></td></tr></tbody></table><br><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Comic Sans MS;"></span></div></div></form></div></div></div></div></div><div style="text-align: center;"><a href="http://123counters.com/stats/b/boy9047/" target="_top"><img alt="Counters" src="http://one.123counters.com/counter/index.php?u=boy9047&s=ainv" vspace="2" align="middle" border="0" hspace="4"></a><br>Thống Kê Lượt Khách Đã Vào Trang Này<br></div>

Xem lý lịch thành viên
™•♥ Loan ♥•™

3 Re: Share code trang " SHOP NHÂN VẬT " on Fri Aug 24, 2012 7:25 pm

Tên Thành Viên™•♥ Loan ♥•™
avatar
Hiện đang:
Tước hiệuVipMember Forum
VipMember Forum
cái đó là gì za bạn :-/
Xin được làm quen :kfml1:
Xem lý lịch thành viên
§Ħï Xü ¶«ą

4 Re: Share code trang " SHOP NHÂN VẬT " on Sat Aug 25, 2012 8:41 am

Tên Thành Viên§Ħï Xü ¶«ą
avatar
Hiện đang:
Tước hiệuThành Viên CLB - XuKa Xinh Đẹp
Thành Viên CLB - XuKa Xinh Đẹp
????????????????????????????????

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]
»-(¯`v´¯)-» (-•=»§Ħï Xü ¶«ą«=•-) »-(¯`v´¯)-»
Xem lý lịch thành viên
chiplufy

5 Re: Share code trang " SHOP NHÂN VẬT " on Sat Aug 25, 2012 1:26 pm

Tên Thành Viênchiplufy
avatar
Hiện đang:
Tước hiệuMem Mới Nhập Ngũ
Mem Mới Nhập Ngũ
chan öa
dsdsd

Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Tên Thành ViênSponsored content

Hiện đang:
Tước hiệu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết mới cùng chuyên mục-

  Bài viết liên quan với-Share code trang " SHOP NHÂN VẬT "

   Permissions in this forum:
   Bạn không có quyền trả lời bài viết

   • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblog.com